Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále souhrnně jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v době určené Zákonem k uplatnění práva z odpovědnosti za vady uplatňována práva kupujícího za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. Zakoupením spotřebního zboží (dále jen „zboží“) v internetovém obchodě provozovaném na webové stránce umístněné na internetové adrese www.defenes.com (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky, provozovaném živnostníkem Mgr. Roman Niko , se sídlem Čechyně 70, 683 01 Rousínov , identifikační číslo: 02711826, DIČ: CZ8308013802 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vyškov, odbor obecní živnostenský úřad , pod č.j Ž/723/14 SP (dále jen „prodávající“), souhlasí zákazník (dále jen „kupující“) s tímto Reklamačním řádem (dále jen „Reklamační
řád“)

1.3. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.4. Prodávající ke každému zakoupenému zboží vystavuje nákupní doklad (faktura nebo prodejka) se všemi potřebnými údaji uvedenými v zákoně pro uplatnění práv z vadného plnění (zejm. název zboží, délka doby k uplatnění práv z vadného plnění, cena, množství, popř. sériové číslo).

1.5. Na žádost kupujícího prodávající vystaví zvláštní písemné potvrzení o právech plynoucích z vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Potvrzení obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha zboží, vydává prodávající namísto potvrzení kupujícímu
nákupní doklad obsahující uvedené údaje. Pokud výrobce zboží uvádí jiné potvrzení, použije se potvrzení výrobce jako doklad o právech z vadného plnění.

1.6. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet vždy dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o převzetí zboží.

2.2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

2.3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

2.4. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

2.5. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

2.6. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

3. PODMÍNKY REKLAMACE

3.1. Reklamované zboží, nebude-li domluveno jinak, zašlete na adresu Mgr. Roman Niko (DEFENES), 683 01 Rousínov (nezasílat dobírkou, v takovém případě zásilka nebude převzata!).Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Doporučujeme také přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zejména pak zpáteční adresu a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

3.2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

3.3. Kupujícímu je doporučeno bezprostředně při dodání zásilky překontroloval spolu s dopravcem stav této zásilky (počet balíků, poškození krabice, popř. Stav zboží uvnitř balíků) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například poškozená nebo neúplná. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.4. Poškozenou či neúplnou zásilku je nutné jednak neprodleně oznámit na emailovou adresu info@defenes.com, jednak sepsat s dopravcem škodní protokol a zaslat jej bez zbytečného odkladu e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace poškození nebo neúplnosti zásilky kupujícího nezbavuje práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

3.5 Záruka se nevztahuje zejména na vady, kdy:

 • zboží je mechanicky poškozeno
 • zboží bylo používáno v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze
 • vznikla-li závada nebo poškození zboží prokazatelně nesprávným užíváním
 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím
 • zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu
 • zboží bylo používáno v podmínkách neodpovídajících svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li
 • vada v důsledku této úpravy

Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • vyplývá-li to z povahy výrobku
 • zboží bylo prodáno za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána 
 • kupujícím uváděná vada má charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku


Tento Reklamační řád nabývá platnosti dne 14.12.2019.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení