Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále souhrnně jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v době určené Zákonem k uplatnění práva z odpovědnosti za vady uplatňována práva kupujícího za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. Zakoupením spotřebního zboží (dále jen „zboží“) v internetovém obchodě provozovaném na webové stránce umístněné na internetové adrese www.defenes.com (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky, provozovaném živnostníkem Mgr. Roman Niko , se sídlem Čechyně 70, 683 01 Rousínov , identifikační číslo: 02711826, DIČ: CZ8308013802 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vyškov, odbor obecní živnostenský úřad , pod č.j Ž/723/14 SP (dále jen „prodávající“), souhlasí zákazník (dále jen „kupující“) s tímto Reklamačním řádem (dále jen „Reklamační
řád“)

1.3. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.4. Prodávající ke každému zakoupenému zboží vystavuje nákupní doklad (faktura nebo prodejka) se všemi potřebnými údaji uvedenými v zákoně pro uplatnění práv z vadného plnění (zejm. název zboží, délka doby k uplatnění práv z vadného plnění, cena, množství, popř. sériové číslo).

1.5. Na žádost kupujícího prodávající vystaví zvláštní písemné potvrzení o právech plynoucích z vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Potvrzení obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha zboží, vydává prodávající namísto potvrzení kupujícímu
nákupní doklad obsahující uvedené údaje. Pokud výrobce zboží uvádí jiné potvrzení, použije se potvrzení výrobce jako doklad o právech z vadného plnění.

1.6. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet vždy dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o převzetí zboží.

2.2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

2.3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

2.4. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

2.5. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

2.6. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

3. PODMÍNKY REKLAMACE

3.1. Reklamované zboží, nebude-li domluveno jinak, zašlete na adresu Mgr. Roman Niko (DEFENES), 683 01 Rousínov (nezasílat dobírkou, v takovém případě zásilka nebude převzata!).Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Doporučujeme také přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zejména pak zpáteční adresu a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

3.2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

3.3. Kupujícímu je doporučeno bezprostředně při dodání zásilky překontroloval spolu s dopravcem stav této zásilky (počet balíků, poškození krabice, popř. Stav zboží uvnitř balíků) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například poškozená nebo neúplná. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.4. Poškozenou či neúplnou zásilku je nutné jednak neprodleně oznámit na emailovou adresu info@defenes.com, jednak sepsat s dopravcem škodní protokol a zaslat jej bez zbytečného odkladu e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace poškození nebo neúplnosti zásilky kupujícího nezbavuje práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

3.5 Záruka se nevztahuje zejména na vady, kdy:

 • zboží je mechanicky poškozeno
 • zboží bylo používáno v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze
 • vznikla-li závada nebo poškození zboží prokazatelně nesprávným užíváním
 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím
 • zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu
 • zboží bylo používáno v podmínkách neodpovídajících svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li
 • vada v důsledku této úpravy

Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • vyplývá-li to z povahy výrobku
 • zboží bylo prodáno za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána 
 • kupujícím uváděná vada má charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku


Tento Reklamační řád nabývá platnosti dne 14.12.2019.